Free shipping above 20 000Ft!
Red dots

Terms & Conditions

Red dotsJelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Ruppert Borház Borászati Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban úgyis, mint: Társaság) által üzemeltetett www.ruppert.hu internetes honlapon (továbbiakban: Weboldal) keresztül elérhető termékek (továbbiakban: Termék) valamint szolgáltatások (továbbiakban: Szolgáltatás) megrendelésének, megvásárlásának és a Weboldal használatának feltételeit tartalmazza. A Termék, illetve Szolgáltatás megrendelésének menete, valamint megvásárlása és a Weboldal használata kizárólag jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően és alapján történhet.
Vásárló a Weboldalon történő vásárlással maradéktalanul elfogadja jelen ÁSZF rendelkezéseit.

Szolgáltatást nyújtó, az oldal üzemeltetője:
Név: Ruppert Borház Borászati Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 7814 Babarcszőlős, Táncsics M u.34.
Cégjegyzékszám: 02-09-081649
Adószám: 14928899-2-02
Bankszámlaszám: 71800264-16109029-00000000
Képviselő: Ruppert Ákos
Email: ruppert@ruppert.hu
Telefon: +36 70 7783737,+36 70 7783734,

Tárhelyszolgáltató adatai:
Név:Impressive.hu Informatikai Szolgáltató Kft.
Székhely, levélcím: Magyarország, 7030 Paks, Építők útja 33.
Telefon: +36 (75) 200 190, +36 (20) 2188 726 Fax: +36 (75) 200 440
E-mail: info@impressive.hu
Adószám: 11707244-2-17 (EU adószám: HU11707244)
Cégjegyzék szám: 17-09-007652
Web: https://www.impressive.hu


Fogalommeghatározások

Vásárló: minden olyan a Weboldalon regisztrált vagy nem regisztrált természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki a Weboldalon keresztül a Weboldalon található Termékeket, illetve Szolgáltatásokat megvásárolja.

Regisztrált vásárló: az a Vásárló, aki a Weboldalon e-mail cím és jelszó megadásával vásárlói fiókot hozott létre és a Weboldalon történő vásárlásai során a regisztrált fiókjába bejelentkezve vásárol.

Nem regisztrált vásárló: az a Vásárló, aki a Weboldalon történő vásárláskor nem kíván élni a regisztráció lehetőségével, így nem hoz létre vásárlói fiókot, és/vagy a Weboldalon történő vásárlásai során nem a regisztrált fiókjába bejelentkezve vásárol.

Klubtag: az a Regisztrált vásárló, aki visszatérően és meghatározott érték felett vásárol a Weboldalon, amelyért különböző kedvezményekben részesül.  
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Termék: a Weboldalon elérhető és a Vásárló által megvásárolható forgalomképes ingó dolog, így élelmiszer – különösen, de nem kizárólagosan bor,–, valamint arculati (merchandising) termékek, csomagolások.

Szolgáltatás: a Társaság által időszakosan nyújtott olyan szolgáltatások, amelyek a Weboldalon keresztül megvásárolhatók és a Vásárló vagy – ajándék esetén – a rendelésben megadott személy részvételével vehetők igénybe, így különösen, de nem kizárólagosan különböző Bortúra, Gasztrotúra és Kulturális esemény.

Weboldal: Társaság által üzemeltetett honlap, amely Vásárló és Társaság közötti szerződés megkötésére szolgál.

Távollevők között létrejött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.
Távollevők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület – különösen de nem kizárólagosan vadásztársaság – , a köztestület, valamint az alapítvány.
 

Vonatkozó jogszabályok

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól    
19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)


1. Általános rendelkezések

1.1. Társaság a Weboldalon keresztül vásárlási felületet biztosít a Vásárlók részére a Weboldalon található egyes Termékek, illetve Szolgáltatások megvásárlására.

1.2. A Weboldalon elérhető Termék, illetve Szolgáltatás megvásárlására kizárólag cselekvőképes természetes személy tehet érvényes vételi ajánlatot. A Weboldal használatával, így különösen, de nem kizárólagosan a regisztrációval, valamint a Termék, illetve Szolgáltatás megrendelésével a Vásárló elismeri, hogy teljes cselekvőképességgel rendelkező természetes személy, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely képviseletére jogosult képviselője által jár el, valós és helyes adatok megadásával.

1.3. Vásárló vállalja, hogy a Weboldalra történő fellépéssel jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmát megismerte, azt elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Társaság Adatvédelmi tájékoztatója a https://ruppert.hu/hu/adatvedelmi-tajekoztato linken érhető el.

1.4. A Vásárló a Weboldal használata, így különösen, de nem kizárólagosan a regisztráció, valamint a Termék, illetve Szolgáltatás vásárlása során kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Társaság a Vásárló által megadott személyes adatokat rögzíti és az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott módon és célokra, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban úgyis mint: GDPR) előírásainak megfelelően kezeli.

1.5. Vásárlónak lehetősége van a Társaság hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre történő feliratkozás során az e-mail cím megadásával Vásárló tudomásul veszi, hogy az általa megadott nevet és e-mail címet a Társaság az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli. A Társaság Adatvédelmi tájékoztatója a https://ruppert.hu/hu/adatvedelmi-tajekoztato linken érhető el.

1.6. Jelen ÁSZF rendelkezéseit kizárólag Társaság jogosult módosítani. Társaság a változó piaci, informatikai, valamint a jogszabályi környezetre tekintettel jogosult a Weboldalt, így jelen ÁSZF rendelkezéseit is bizonyos időközönként egyoldalúan módosítani, különösen, de nem kizárólagosan a Termék- és Szolgáltatáskínálatot és azok díját, a rendelés menetét, feltételeit, a fizetés módját. Vásárló a Weboldal használatával automatikusan elfogadja a módosított ÁSZF-t. A mindenkor aktuális ÁSZF a Weboldalon folyamatosan elérhető, azt Vásárló köteles a vásárlás megkezdésekor elfogadni. Ha Vásárló nem ért egyet a módosított ÁSZF-ben foglaltakkal és ekként azt nem fogadja el, úgy ezt köteles a Társaság felé email útján jelezni.

1.7. A Társaság által módosított ÁSZF esetén a már megrendelt Termékekre, illetve Szolgáltatásokra a megrendeléskor hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadók.

1.8. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.
1.9. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Társaság nem iktatja.

2. Weboldalon történő vásárlás szabályai

Vásárlónak lehetősége van a Weboldalon keresztül mind Termék, mind Szolgáltatás – akár egyidejű – megvásárlására, amelyre az alábbi szabályok vonatkoznak:

2.1. Termék, illetve Szolgáltatás kiválasztása

2.1.1.  A Vásárlónak bármikor lehetősége van a Weboldalon található Terméket, illetve Szolgáltatást megtekinteni, illetve azokat megvásárolni. A Termék ikonjára kattintva a Vásárló részletes termékleírást, valamint információt talál az adott Termékről, valamint részletesen ismertetésre kerül a kínált Szolgáltatás tartalma.

2.1.2. Abban az esetben, ha Vásárló egy adott Terméket meg kíván vásárolni, kiválaszthatja a vásárolni kívánt Termék mennyiségét, valamint Szolgáltatás esetén a Weboldal által felkínált időpontokat, esetleges ülőhelyeket és azt a „Kosárba” ikonra kattintva egy virtuális kosárba helyezheti. A Kosár tartalma a vásárlás folyamán bármikor megtekinthető. A Kosár tartalmának ellenőrzése lehetővé teszi, hogy a Vásárló meggyőződjék a kiválasztott Termékről, illetve Szolgáltatásról, azok tartalmáról, darabszámáról, valamint a vásárlás végösszegéről.

2.1.3. Abban az esetben, ha Vásárló egy adott Terméket meg kíván vásárolni, kiválaszthatja a vásárolni kívánt Termék mennyiségét, valamint Szolgáltatás esetén a Weboldal által felkínált időpontokat, esetleges ülőhelyeket és azt a „Kosárba” ikonra kattintva egy virtuális kosárba helyezheti. A Kosár tartalma a vásárlás folyamán bármikor megtekinthető. A Kosár tartalmának ellenőrzése lehetővé teszi, hogy a Vásárló meggyőződjék a kiválasztott Termékről, illetve Szolgáltatásról, azok tartalmáról, darabszámáról, valamint a vásárlás végösszegéről.

2.2.  Árak

2.2.1. A Weboldalon található Termékek, illetve Szolgáltatások mellett a rendeléskor érvényes ár kerül feltüntetésre, amely az esetleges vásárlói kedvezményeket nem tartalmazza, kivéve az akciós Termékeket, Szolgáltatásokat. A feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák, azonban a szállítás költségét nem tartalmazzák.

2.3. Személyes adatok megadása

2.3.1. A Vásárló Weboldalon történő sikeres vásárlás érdekében köteles bizonyos személyes adatait, így nevét, e-mail címét, valamint a számlázási adatokait (név/cégnév, adószám, irányítószám, település, utca, házszám, telefonszám) megadni.

2.3.2. Vásárló eldöntheti kíván-e regisztrálni a Weboldalra. Sikeres regisztráció érdekében a 2.3.1. pontban foglalt személyes adatok mellett Vásárló köteles a fiókjához tartozó jelszót megadni, valamint azt megerősíteni.

2.3.3. A vásárlás, valamint a regisztráció során megadott adatokat Weboldal a Társaság Adatkezelési Szabályzatában foglalt rendelkezéseknek megfelelően, illetőleg az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt tájékoztatás szerint kezeli és tárolja. Regisztrált vásárlónak a legközelebbi vásárlás alkalmával elegendő az e-mail cím és a jelszó megadásával bejelentkeznie a Weboldalra.

2.3.4. A személyes adatok megadását követően Vásárlónak lehetősége van azokat módosítani, valamint helyességét ellenőrizni. A megadott személyes adatok pontosságát és valóságát Weboldal nem köteles ellenőrizni, azokért kizárólag Vásárló felel.

2.3.5. A Weboldalon elérhető Termék, illetve Szolgáltatás jellegére tekintettel kizárólag tizennyolcadik életévét betöltött nagykorú személy lehet Vásárló. Tizennyolcadik életévét be nem töltött személy a Weboldalon nem vásárolhat.

2.4. Szállítási és fizetési feltételek

2.4.1. Házhozszállítás esetén a szállítás költségét Vásárló viseli, amelyet a Weboldal fizetési rendszere automatikusan hozzászámol a megrendelés végösszegéhez. A szállítás költsége 2500.- Ft (azaz kettőezer-ötszáz forint), amely a csomagolás költségét is tartalmazza.
20.000.- Ft (azaz huszonöt forint) feletti vásárlás esetén a szállítás ingyenes.
Házhozszállítás esetén Vásárló köteles megadni a szállítási címét, ha az eltér a számlázási címnél megadott adatoktól.

2.4.2. Vásárló tudomásul veszi, hogy a regisztrációt követően a Termék, illetve Szolgáltatás megrendelésével jogi kötőerővel bíró szerződés jön létre közte és Társaság között, amely szerződés alapján Vásárlót díjfizetési kötelezettség terheli.

2.4.3. A megrendelt Termék, illetve Szolgáltatás tételes díját, valamint a végleges rendelés díját a Kosár tartalmazza. Vásárló tudomásul veszi, hogy a vételár minden esetben a Kosár tartalmától függ.

2.4.4. Vásárló tudomásul veszi, hogy a megrendelt Termékek, illetve Szolgáltatások díját kizárólag OTP SimplePay rendszeren keresztül teljesítheti Társaság részére.

2.5. Adatbeviteli hibák javítása

2.5.1. Vásárlónak a megrendelés során folyamatosan lehetősége van a megadott személyes adatok helyességét, pontosságát ellenőrizni, valamint hiba esetén azokat kijavítani.

2.5.2. A megrendelés menetében a „Személyes adatok” ikonra kattintva Vásárló bármikor ellenőrizheti, módosíthatja az általa bevitt személyes adatokat, még akkor is, ha a rendelés folyamatában már tovább lépett.
  
2.5.3. Abban az esetben, ha Vásárló személyes adataiban a megrendelést követően változás történt, köteles azt e-mail útján Társaságnak jelezni.

2.6. Termék, illetve Szolgáltatás megrendelése

2.6.1. A Kosár tartalmának megrendelését megelőzően Vásárlónak még lehetősége van a Kosár tartalmát, annak végösszegét, valamint a megadott személyes adatok helyességét ellenőrizni.

2.6.2. Abban az esetben, ha Vásárló nem kíván több Terméket, illetve Szolgáltatást a Kosárba helyezni, és a megadott adatokat is helyesnek gondolja, úgy Vásárló véglegesítheti a Kosár tartalmát a „Megrendelés” gombra kattintva.

2.6.3. Vásárló a Megrendelés ikonra kattintva átkerül az OTP SimplePay fizetési oldalára, ahol bankkártya adatainak megadásával indíthatja el a fizetési tranzakciót. Vásárló köteles a megadott bankkártya adatokat ellenőrizni, azok pontosságért és helyességéért kizárólag ő felel. 
 
2.6.4. Vásárló tudomásul veszi, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően a Termék, illetve Szolgáltatás megrendelésével ajánlattevőnek minősül.

2.7. Törzsvásárló

2.7.1. Társaság a rendszeresen visszatérő Vásárlóinak törzsvásárlói minősítés keretein belül számos kedvezményt biztosít, különösen, de nem kizárólagosan árkedvezményeket, előfoglalási jogot a Társaság által szervezett rendezvényekre, valamint a Törzsvásárlók hírlevél útján elsőként értesülhetnek Társaság eseményeiről, újdonságaikról és az exkluzív és limitált ajánlatokról.

2.7.2. Törzsvásárló kizárólag Regisztrált Vásárló lehet. A törzsvásárlói kedvezmény ennek megfelelően kizárólag Regisztrált Vásárlókat illet meg. Kizárólag Regisztrált Vásárlóként – a vásárlói fiókba történő bejelentkezést követően – lebonyolított vásárlásnál használható a kedvezmény.

2.7.3. Regisztrált Vásárló egyszeri, 10.000,- Ft feletti vásárlás esetén, klubtaggá válik, így  a második vásárlástól már klubtagsági áron vásárolhat.

2.7.4. A klubtagsági kedvezmények a vételárból automatikusan levonásra kerülnek.

2.8. Vásárlás visszaigazolása

2.8.1. Társaság vállalja, hogy Vásárló részére minden beérkező megrendelésről késedelmem nélkül visszaigazoló e-mailt küld, amely tartalmazza a megrendelés adatait. Vásárló tudomásul veszi, hogy a visszaigazoló e-mailt köteles megőrizni a Termék sikeres átvételéig, kiszállításáig, illetőleg az átvétel és a kiszállítás eredményes lebonyolítása érdekében.

2.8.2. A Felek közötti szerződés akkor jön létre, amikor a visszaigazoló e-mail Vásárló levelező rendszerében megjelenik.

2.8.3. Vásárló tudomásul veszi, hogy a visszaigazolt megrendelése a Weboldalon keresztül nem módosítható, bármilyen igény, kérés, változtatás esetén köteles személyesen, e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Társasággal.

3. Termék átvétele, kiszállítása

3.1. Társaság Magyarországra szállítja ki a Termékeket.

3.2. Társaság vállalja, hogy a megrendelt Termék 10 munkanapon belül kiszállításra kerül. Abban az esetben, ha a szállítás várható időpontja Társaságnál fennálló okból később valósul meg, Társaság köteles erről Vásárlót haladéktalanul értesíteni.
Vásárló tudomásul veszi, hogy a megrendelt Termék jellegére tekintettel köteles személyesen átvenni a rendelést. Vásárló köteles a rendelés érvényességének igazolása érdekében a kapott visszaigazoló e-mailt a futárnak, a Társaság címén történő átvétel esetén az átadónak bemutatni.

3.3. Vásárló tudomásul veszi, hogy szeszes ital rendelése esetén, a kiszállítás során köteles a személyazonosságát, így különösen életkorát igazolni.

4. Vásárlói kifogás, elállás

4.1. Hibás teljesítés

4.1.1. Társaság kijelenti, hogy felelősséget vállal a megrendelt Termék megfelelő szállítási körülményeinek biztosítására.

4.1.2. Vásárló köteles a Termék kiszállításakor, a futár jelenlétében ellenőrizni a kiszállított rendelés tartalmát, állapotát. Abban az esetben, ha Vásárló észleli, hogy a kiszállított Termék hibás, törött, sérült, úgy kifogását köteles a helyszínen a futárnál, illetőleg e-mail útján haladéktalanul Társaságnál jelezni.

4.1.3. Társaság vállalja, hogy a vásárlói kifogás esetén, annak beérkezését követő 3 munkanapon belül válaszol, valamint a hibás, törött, sérült Terméket 15 munkanapon belül kicseréli vagy pótolja.

4.2. Vásárló elállási joga

4.2.1. Vásárlót megilleti az elállás joga, amennyiben a jelen ÁSZF és a hatályos jogszabályok szerint fogyasztónak minősül. Amennyiben Vásárló nem minősül fogyasztónak, úgy a jelen 4.2. Fejezet szerinti elállási jogot nem gyakorolhatja.

4.2.2. Vásárló az elállási jogát a Terméknek, vagy több Termék esetén – ha azok eltérő időpontban kerülnek kiszállításra akkor az utoljára szolgáltatott Terméknek – a Vásárló vagy az általa megjelölt, a futártól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, amely határidő 14 nap.

4.2.3. Szolgáltatás megrendelése esetén a 14 napos határidőt a visszaigazoló e-mail Vásárló e-mail rendszerében való megjelenésétől kell számítani.

4.2.4. Vásárló elállási jogának gyakorlása abban az esetben tekinthető érvényesnek, ha az arra vonatkozó nyilatkozatát határidőn belül megküldi Társaság részére.

4.2.5. Abban az esetben, ha Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikus úton küldött levél formájában a Társaság e-mail címére [*], vagy postai úton Társaság címére [*]. Ebből a célból Vásárló felhasználhatja jelen ÁSZF 1. számú mellékletében rögzített elállási nyilatkozat-mintát is.

4.3. Vásárló elállása esetén Társaság legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vásárló által vételárként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Társaság a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, amely visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.  Társaság az ilyen eseteket egyedileg, az eset összes körülményeit figyelembe véve bírálja el.

4.3.1. Vásárló elállása esetén köteles a kiszállított Terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül Társaság címére eredeti állapotban és csomagolásban visszaküldeni.

4.3.2. Vásárló tudomásul veszi, hogy a Termék visszaküldésének díja őt terheli.

4.3.3. Vásárló tudomásul veszi, hogy kizárólag megfelelő körülmények között tárolt, sértetlen állapotú, érintetlen, bontatlan csomagolású Terméket küldhet vissza Társaság részére. Amennyiben Vásárló ezen követelményeket nem tartja be, úgy elállási jogával nem élhet.
Vásárló tudomásul veszi továbbá, hogy elállási jogát nem gyakorolhatja romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék, valamint olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

4.3.4. Termék vásárlása esetén a Társaság mindaddig visszatarthatja a 4.2.5. pontban meghatározott összeget, amíg a Vásárló a Terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

4.3.5. Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a Termék élelmiszer, úgy a jelen 4.2. Fejezet szerinti elállási jogot nem gyakorolhatja.

5. Megrendelés módosítás, visszavonása

5.1. Vásárló tudomásul veszi, hogy a már megrendelt Terméket, illetve Szolgáltatást nem mondhatja vissza, kizárólag jelen ÁSZF 4.2. Fejezetében meghatározott elállási jogát gyakorolhatja. 
 
5.2.  Abban az esetben, ha Vásárló a már megrendelt, de még ki nem szállított Termék, illetve Szolgáltatás tartalmát módosítani kívánja, úgy köteles haladéktalanul egyedileg e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Társasággal. Társaság az ilyen igényeket egyedileg, az eset összes körülményeit figyelembe véve bírálja el.

6. Felelősség

6.1. Vásárló tudomásul veszi, hogy kizárólag ő felelős a rendelés során megadott adatok, így különösen, de nem kizárólagosan a számlázási és szállítási adatok helyességéért, pontosságáért.

6.2. Vásárló tudomásul veszi továbbá, hogy Társaság jogosult a Vásárló pontatlan, hibás adatbeviteléből eredő kárát Vásárlóval szemben érvényesíteni.

6.3. Társaság nem felelős továbbá a Vásárló által megadott adatok hiányosságáért, vagy a hibásan megadott adatokból eredő bármilyen felmerülő hátrányért, kárért, igényért.
6.4. Amennyiben Vásárló szándékosan hibás, pontatlan avagy valótlan adatokat ad meg vagy ilyen nyilatkozatot tesz, Társaság jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni és valamennyi igényét Vásárlóval szemben érvényesíteni.

7. Szerzői jogi védelem

7.1. A Weboldal egésze szerzői jogi védelem alatt áll. Minden Weboldalon megtalálható grafika, elrendezés, kép, szöveges tartalom joga a Társaság tulajdona.

7.2. A Termék, illetve Szolgáltatás bármely eleme és annak egésze, továbbá a Weboldalon a Társaság által létrehozott, elérhetővé tett minden tartalom és elem szerzői jogi védelem alatt áll.

7.3. A Weboldal tartalmának bárminemű felhasználása, másolása kizárólag a Társaság előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

8. Egyéb rendelkezések

8.1. Vásárló tudomásul veszi, hogy a mellékletek és az abban foglalt tájékoztatások jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik.

8.2. Jelen ÁSZF 2022.október.01. napjától kezdődően hatályos.


1. számú melléklet: Elállási nyilatkozatminta


Társaság tájékoztatja Vásárlót, hogy amennyiben fogyasztónak minősül, úgy az ÁSZF 4.2. pontja szerinti elállási jogát az alábbi nyilatkozat megtételével is gyakorolhatja:
Címzett: Ruppert Borház Borászati Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím: 7814 Babarcszőlős, Táncsics M u.34.
E-mail cím: ruppert@ruppert.hu.hu
Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi Termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében: 

..............................................................................................................................................................................................

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó neve:
A fogyasztó címe:
A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt:.............................

Címzett: Ruppert Borház Borászati Korlátolt Felelősségű Társaság
cím: 7814 Babarcszőlős, Táncsics M u.34.
E-mail cím: ruppert@ruppert.hu
Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

..............................................................................................................................................................................................

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó neve:
A fogyasztó címe:
A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt: ………………………

2. számú melléklet: Kellékszavatosságról és termékszavatosságról szóló tájékoztató


Társaság a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a Vásárlónak – amennyiben fogyasztónak minősül – az alábbi tájékoztatást adja:

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Vásárló a kellékszavatossági jogával?

Vásárló a Ruppert Borház Borászati Korlátolt Felelősségű Társaság hibás teljesítése esetén a Társasággal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Vásárlót kellékszavatossági igénye alapján?

Vásárló - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Társaság számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Társaság költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Társaság adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Vásárló kellékszavatossági igényét?
Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Társaság felhívja Vásárló figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő...., de legfeljebb egy év.
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor#lbj23id2aa3

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Vásárló a Társasággal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Társaság nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Vásárló a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Vásárló - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Vásárlót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Vásárló termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Társaság felhívja Vásárló figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. számú melléklet: Panaszkezelésről, online vitarendezési platformról szóló tájékoztató

A Vásárló, mint fogyasztó a Termékkel vagy a Társaság tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
• Telefon: +36 70 7783735
• Honlap: www.ruppert.hu
• E-mail: ruppert@ruppert.hu
 
A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.
A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.
Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
1. a fogyasztó neve, lakcíme,
2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:
1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
7. a testület döntésére irányuló indítványt,
8. a fogyasztó aláírását.
A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu
A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Társaság székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége:
Baranya Megyei Békéltető testület
7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.,
telefon: +36-72/507-154, 20/283-3422
KRID: 667360112    
e-mail: info@baranyabekeltetes.hu
web: www.baranyabekeltetes.hu
 

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz.
A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/
 

Bírósági eljárás

Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.
Online vitarendezési platform
Az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete (Rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot.
A fogyasztónak lehetősége nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáit ezen platformon keresztül rendezze egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást.

Az online vitarendezési platform itt érhető el:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

 

Are you over 18?

Red dots I'm not over yet.

Only people over the age of 18 can access the site!